Przejdź do treści

Spotkania z historiąwykład WDOWA W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE SZLACHECKIM DAWNEJ POLSKI

  dr hab. Urszula Kicińska

  dr hab. Urszula Kicińska

  Adiunkt

  Katedra Historii Nowożytnej

  urszula.kicinska@up.krakow.pl

  tel: 12 662 61 89

  pok: 331

  publikacje:

   

  Rozprawa doktorska:

  Temat rozprawy: Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII

  wieku

  Promotor: prof. dr hab. Bożena Popiołek

  Recenzenci: prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, prof. dr hab. Bogdan Rok

  Rok obrony: 2012 r.

   

  Zainteresowania naukowe: Historia nowożytna Polski i powszechna; kobieta w epoce nowożytnej, wdowa i wdowieństwo, historia prywatna; historia mentalności; rodzina epok dawnych, antropologia dnia codziennego i święta; antropologia emocji; historia podróży i podróżowania; historyczne szlaki turystyczne w Polsce i w Europie; innowacyjne formy wykorzystania atrakcji historycznych

   

  Granty i prace badawcze:

  Udział w projekcie badawczym sfinansowanym ze środków z Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO – 2012/07/B/HS3/01090 – Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Opracowanie edytorskie i analiza treści, realizowanym w latach 2013-2016

  Udział w projekcie badawczym nr rej. 2015/19/B/HS3/01797 – Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich, realizowanym w latach 2016-2020

   

  Stypendia i staże zagraniczne:

  2016 r. – stypendium naukowe Fundacji Lanckorońskich na realizację tematu badawczego Standard życia w posiadłościach szlacheckich w epoce saskiej

  16-21 X 2016 r. – realizacja programu Erasmus plus – cykl wykładów (m.in. Sources of family history in the modern era; The image of women in paranetic sources; History of journeys and travelling; Everyday life journeys) w Instytucie Historii Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie

  2019 r. – stypendium naukowe odbyte w Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu – realizacja tematu badawczego – Wdowa w społeczeństwie szlacheckim w okresie nowożytnym (Widow in a noble society in the modern period)

   

  Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
  • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Badaczy XVIII wieku
  • Członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
  • Członek Rady Muzeum Ziemi Limanowskiej
  • Członek Kierunkowej Rady Programowej działającej w Instytucie Historii i Archiwistyki w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
  • Koordynator kierunku Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
  • Recenzent w czasopiśmie „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”

   

  Nagrody i osiągnięcia:

  2006/2007 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

  2014 r. – nagroda przyznana przez dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za osiągnięcia publikacyjne

  2018 r. – Mistrz Edukacji nagroda przyznana przez dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za osiągnięcia dydaktyczne

   

  Organizacja konferencji:

  2019 r. Historia – Pamięć – Tożsamość. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  2019 r. – Działalność Elżebiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Muzeum Jana III w Wilanowie

  2018 r. – W kręgu kobiecego patronatu (XVI-XVIII wiek). II konferencja naukowa poświęcona historii kultury i mentalności nowożytnej, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  2015 r. – Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej.  I konferencja naukowa poświęcona historii kultury i mentalności nowożytnej, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  2014 r. – KEN – ludzie i dzieło w dialogu pokoleń, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  2014 r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności zatytułowanej Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń, tytuł wystąpienia – Codzienność i święto w życiu kobiety w dawnej Polsce, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

  2012 r. – Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

   

  20 najważniejszych publikacji:

  2019 r.

  Patron’s activity of the widow Konstancja Marianna Szczukowa, née Potocka, Lithuanian deputy chancelloress, [in.:] Studies on Female Patronage in the 17th and 18th Centuries,  edited by B. Popiołek, U. Kicińska, A. Penkała-Jastrzębska, A. Słaby; translation Mariola Dyl-Wąsik, P. Mierzwa, R. Rozumowski, Kraków: 2019, s. 215-231

  Studies on Female Patronage in the 17th and 18th Centuries,  ed. by Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby ; translation Mariola Dyl-Wąsik, Paulina Mierzwa, Radosław Rozumowski, Kraków: 2019

  2018 r.

  W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku, red. Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby, Kraków2018

  Patronacka aktywność Konstancji Marianny z Potockich Szczukowej podkanclerzyny litewskiej, [w:] W kręgu patronatu kobiecego w XVIII wieku, red. Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penakała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby, Kraków 2018, s. 221-237

  2017 r.

  Modest and quiet – the image of women in paranetic sources, [w:] Historische und kulturwissenschaftliche Untersuchungen zum Schweigen: Phänomene des schweigens unter historischer Perspektive, herausgegeben von Aleksandra Bednarowska, Magdalena Filar, Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher, Berlin : Weidler Buchverlag, 2017, s. 61-75

  Splendory domowe w staropolskich inwentarzach ruchomości, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2017, r. 65, nr 4, s. 461-470

  Listy Kazimierza Młockiego, preceptora młodych Szczuków, jako przykład źródła do badań nad staropolskimi podróżami edukacyjnymi, [w:] Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red. Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk, Wrocław: Chronicon Wydawnictwo 2017, s. 327-344

  2016 r.

  Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku, redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2016, ss. 240, Seria: (Rodzina Dawna)

  Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 1, Z serca kochająca żona i uniżona sługa : listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-1726, opracowanie i wydanie Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby, Warszawa: Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier : La Rama SASU, 2016, ss. 540, Seria: (Monumenta Poloniae Epistolaria)

  Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 2, Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Informatorzy i urzędnicy, opracowanie i wydanie Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama SASU, 2016 ss. 548, Seria: (Monumenta Poloniae Epistolaria)

  Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 3, Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Rodzina, przyjaciele i klienci (wybór), opracowanie i wydanie Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby, Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier: La Rama SASU, 2016 ss. 548, Seria: (Monumenta Poloniae Epistolaria)

  Relacje patron-sługa w świetle korespondencji ekonomicznej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej,[w:] Tożsamość kobiet w Polsce : interpretacje. Tom 1, Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, pod redakcją Iwony Maciejewskiej, Olsztyn 2016, s. 61-74

  2015 r.

  Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Marianna z Zaborowa Duninowa (zm. 1703), kasztelanowa lubaczowska, [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, T. 35:2015, nr 4, s. 165-186

  Popiołek Bożena, Kicińska Urszula „Ostatniej tej woli mojej rozporządzenia”– testamenty Jana Haliskiego (zm. po 1741), pułkownika wojsk królewskich – analiza porównawcza treści, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIII, NR 4/2015, s. 661-678

  2014 r.

  Ceremonia pogrzebowa w drukach żałobnych XVII i XVIII wieku (wybrane elementy), [w:] „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII:2014, nr 3, s. 421-430

  Umowa dożywocia jako przykład regulacji majątkowej małżonków w dawnej Polsce, [w:] „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t.5, r. 2013 (2014), s. 266-283

  2013 r.

  Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Warszawa 2013

  Rola wdowy w rodzinie i społeczeństwie staropolskim na podstawie polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII wieku, [w:] „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, vol. 13, nr 4:2013, s. 135-148

  2012 r.

  „Ma być każda Matrona ozdobą Małżonka swego i domu jego” – wzorzec żony w drukowanych mowach pogrzebowych XVII wieku, [w:] „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. LVII:2012, s. 97-126

  „Melius est mori quam vivere” – wizerunek śmierci w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, [w:] „Nasza Przeszłość”, nr 118:2012, s. 91-108

   

  Działalność popularyzatorska:

  e-publikacje:

  Tragizm obozowej codzienności [Dokument elektroniczny]: materiały edukacyjne do Audycji 1, [w:] Dwie historie : opowieści byłych więźniów obozów koncentracyjnych, Kraków: Instytut Łukasiewicza, 2013, s. 34-35, Adres url: http://dwiehistorie.pl/wpcontent/uploads/2013/11/Pobierz-Dwie-Historie-Przewodnik-po projekcie.pdf

  Przezwyciężanie traumy obozowej [Dokument elektroniczny] : materiały edukacyjne do Audycji 2, [w:] Dwie historie: opowieści byłych więźniów obozów koncentracyjnych, red. Aleksandra Wójcik, Maciej Zdziarski, Łukasz Mackiewicz, Kraków: Instytut Łukasiewicza, 2013, s. 36-37, adres url: http://dwiehistorie.pl/wp-content/uploads/2013/11/Pobierz-DwieHistorie-Przewodnik-po-projekcie.pdf

   

  inne publikacje:

  Ojczysty panteon i ojczyste spory – epoka nowożytna, [w:] Przodków naszych dzieje. Panteon ojczysty i ojczyste spory. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pod red. B. Popiołek, Kraków 2013, s. 59-88

  Cykl warsztatów dla nauczycieli i uczniów w ramach współpracy z krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego

  Cykl warsztatów dla uczniów w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu

  Współpraca przy organizacji Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Festiwalu Nauki

  Zainicjowanie współpracy z ośrodkami kultury (m. in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) oraz z Gimnazjum nr 39 w Krakowie

  Skip to content