Przejdź do treści

KONKURS na najlepszą pracę magisterską
dotyczącą MYŚLENIC

  Muzeum Niepodległości w Myślenicach
  oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka

  ogłaszają konkurs na najlepszą prace magisterską dotyczącą Myślenic.

  Do konkursu zapraszamy  autorów/promotorów prac magisterskich obronionych w latach:
  2018/2019 i 2019/2020.

  REGULAMIN

  Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic

  § 1. Postanowienia Ogólne

  1. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach działając pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic.
  2. Zasady konkursu definiuje niniejszy Regulamin.

  § 2 Cel konkursu

  1. Wzbudzenie zainteresowania absolwentów szkół wyższych Myślenicami: ich kulturą, tradycją, historią i dniem dzisiejszym.
  2. Wyróżnienie szczególne uzdolnionych absolwentów szkół wyższych.
  3. Popularyzacja miasta.
  4. Popularyzacja badań naukowych.

  § 3 Warunki konkursu

  1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć absolwenci wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych.
  3. Do konkursu dopuszcza się prace obronione w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.

  § 3 Zgłaszanie prac do konkursu

  1. W terminie do dnia 30 września 2020 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice) należy dostarczyć oprawioną prace magisterską. Do wydruku należy dołączyć płytkę CD zawierająca treść pracy zapisaną w postaci pliku Word (*.docx) bądź RTF (*.rtf) lub przesłać na adres: biblioteka@myslenice.pl
  4. Dane identyfikujące pracę należy usunąć z karty tytułowej i umieścić w formularzu zgłoszeniowym. Karta tytułowa powinna zawierać jedynie tytuł pracy i rok jej obrony. Załącznik nr 1.
  5. Pracę należy oznakować tzw. godłem, które należy także umieścić na formularzu zgłoszeniowym.
  6. Do pracy należy dołączyć:
   kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające termin obrony pracy;
   streszczenie pracy o objętości nie przekraczającej 3600 znaków;
   zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku – wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
   zgodę autora pracy na niekomercyjne publikowanie przez organizatorów konkursu (w mediach tradycyjnych i internetowych) niewielkich fragmentów dysertacji (do 10 % objętości), jej tytułu i opisu. Publikacje będą mieć na celu promocję konkursu, autora i podejmowanych przez niego badań.
   zgodę autora pracy na archiwizację jego rozprawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach i późniejsze jej udostępnianie czytelnikom tejże biblioteki.
  7. Zgłoszona praca, która nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będzie oceniana.
  8. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
  9. Prace zgłoszone do konkursu (wydruk i płytka CD) przechodzą na własność organizatora.
  10. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać
   autor pracy;
   promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy.

  § 4 Zasady oceniania prac

  1. Oceniając pracę jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na:
   związek jej tematu z Myślenicami;
   koncepcję pracy;
   wartość merytoryczną,
   znajomość literatury przedmiotu.
   walory językowe;
   oryginalność prezentowanej treści.

  § 5 Nagrody

  1. Główna nagroda opiewa na sumę 2 tys. zł. Fundatorem jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
  11. Przewidziano ponadto dodatkowe nagrody za prace wyróżnione.
  12. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.

  § 6 Terminy

  1. Termin składania prac: do dnia 30 września 2020 r.
  2. O wynikach laureat i wyróżnieni zostaną powiadomieni do 1 listopada 2020 r.
  3. Ogłoszenie laureata i wyróżnionych osób nastąpi dnia 11 listopada 2020 r.

  § 7 Informacje dodatkowe

  1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Muzeum Niepodległości.
  2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane do dnia 17.11.2020 r.

  § 8 Ochrona danych osobowych

  Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych są:
  – Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice oraz
  – Muzeum Niepodległości w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Romualda Traugutta 11, 32-400 Myślenice.

  Administratorzy przetwarzają dane w celu realizacji konkursu i jego promocji.
  Ponadto, informujemy, że:
  1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
  a) art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  c) art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl
  3) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
  4) Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
  5) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
  8) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administratorzy nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

  Pliki do pobrania:

  Regulamin konkursu na pracę magisterską

  Karta zgłoszenia

  Konkurs Mgr – Zgoda

  Skip to content