OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI im. RAJMUNDA BERGELAw ramach projektu “Myśleniccy legioniści. Małe miasto wobec Wielkiej Wojny”

   

  Muzeum Niepodległości w Myślenicach

  oraz Myślenicka Grupa Literacka TILIA

  zapraszają do udziału w

  Ogólnopolskim konkursie poezji
  im. Rajmunda Bergela

  Żeś była cała łanami pachnąca
  Złocona słońcem, a strojna kwiatami
  Borów zieloną gęstwiną szumiąca
  I zapatrzona modremi strugami
  W sznury żurawie, błądzące po niebie,
  Tom serca ciszą, słał modły do Ciebie
  O Polsko!(…)

  Rajmund Bergel
  fragment utworu „Modlitwa”

  REGULAMIN KONKURSU

  I. Cele i założenia programowe konkursu:

  1.   Przybliżenie postaci Rajmunda Bergela, legionisty, nauczyciela, krytyka literackiego i poety, związanego z Myślenicami od ukończenia przez niego studiów filozoficznych na UJ;

  2.   Uwrażliwienie na wartości jakie niesie wolność i niepodległość oraz krzewienie miłości do ojczyzny tej dużej, jak i małej – lokalnej;

  3.  Doskonalenie umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego;

  4.  Popularyzacja twórczości literackiej, a w szczególności poezji patriotycznej;

  5.  Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich;

  6.  Spotkanie i integracja środowisk twórczych;

  7. Promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w lokalnej prasie. 

   II. Tematem konkursu jest utwór poetycki inspirowany twórczością Rajmunda Bergela,
   a odnoszący się do nowoczesnego patriotyzmu lub wkładu inicjatyw lokalnych w ruch niepodległościowy.
   III. Adresaci konkursu:

   1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych i terytorialnych.

   2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

                       – młodzież do 18 roku życia

                      – dorośli.

          IV. Zasady uczestnictwa:

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wierszy dotąd niepublikowanych (zarówno w publikacjach drukowanych, jak i w Internecie) i nie nagradzanych w innych konkursach.

  1. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 2 utwory.

  2. Utwory powinny być napisane na komputerze czcionką o wielkości 12pkt i podpisane godłem oraz podanym rokiem urodzenia uczestnika (godło / rok urodzenia).

  3. Tak przygotowany zestaw utworów należy przesłać w 4 egzemplarzach w zamkniętej kopercie.

  4. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem / rok urodzenia, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail) zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wypełnionym załącznikiem nr 2.

   V. Termin składania prac:

    1. Prace należy składać w terminie do dnia 1 października 2020 r.
     w siedzibie
     Muzeum Niepodległości w Myślenicach
     ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice

     z dopiskiem na kopercie
     „Konkurs im. Rajmunda Bergela”

    2. Prace można przesłać również za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
     W takim wypadku o terminie nadesłania prac
     decyduje data przyjęcia ich w sekretariacie muzeum.

    3. Ponadto prosimy o przesłanie wersji elektronicznej również podpisanej godłem na adres: muzeum.myslenice@gmail.com.

    4. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.

           VI. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

   VII. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu – zgodnie z załączoną klauzulą.

  VIII. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.

  IX. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz finansowe ufundowane przez Organizatora i ewentualnych sponsorów.
  X. Przewidywana jest nagroda główna w wysokości 1000 zł.

  XI. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie.

  XII. Protokół z posiedzenia Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej MNM:  www.muzeum.myslenice.pl

  XIII. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 697 045 182
  lub pod adresem e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

   

  Pliki do pobrania:

   1. Regulamin_konkursu_poezji_2020
   2. Karta zgłoszenia