Przejdź do treści

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI im. RAJMUNDA BERGELAw ramach projektu „Legioniści Myśleniccy. Małe miasto wobec Wielkiej Wojny”

  ORGANIZATORZY:

  Muzeum Niepodległości w Myślenicach

  oraz Myślenicka Grupa Literacka TILIA

   

  Żeś była cała łanami pachnąca
  Złocona słońcem, a strojna kwiatami
  Borów zieloną gęstwiną szumiąca
  I zapatrzona modremi strugami
  W sznury żurawie, błądzące po niebie,
  Tom serca ciszą, słał modły do Ciebie
  O Polsko!(…)

  Rajmund Bergel
  fragment utworu „Modlitwa”

   

  Zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych. Dziękujemy za zainteresowanie. Na konkurs wpłynęło łącznie 19 utworów od 11 twórców z różnych zakątków naszego kraju. Mamy tu przedstawicieli Małopolski jak i Wielkopolski, twórców ze Śląska, ale też i z Podlasia. Cieszy nas zainteresowanie tym trudnym tematem. Ponadto wśród utworów mamy ogromną różnorodność form. Począwszy od utworów hołdującym klasycznym wzorcom poezji po współczesny Rap, a nawet Haiku.

  Jury nie ma łatwego zadania. Obradują pod przewodnictwem znanego poety, animatora życia literackiego i autora tekstów piosenek, do niedawna wykładowcy Studium Literacko – Artystycznego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie prezesa Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, pana Michała Zabłockiego. Z ramienia TILI zadania oceny prac podjęła się jej szefowa, pani Jadwiga Malina, poetka, animatorka kultury, redaktorka kwartalnika „Czas Literatury” jak też sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  Nasze muzeum natomiast reprezentuje nasz dyrektor, pan Łukasz Malinowski, doktor nauk historycznych UJ, literat, popularyzator wiedzy o dziejach średniowiecza, między innymi poprzez swą twórczość o charakterze fantastyczno – historycznym.  Wszyscy członkowie jury mają w swym dorobku szereg znanych i cenionych publikacji. Wyniki ogłosimy 10 listopada 2020 r. 

  opracowała Bogusława Górka

  REGULAMIN KONKURSU

  I. Cele i założenia programowe konkursu:

  1.   Przybliżenie postaci Rajmunda Bergela, legionisty, nauczyciela, krytyka literackiego i poety, związanego z Myślenicami od ukończenia przez niego studiów filozoficznych na UJ;

  2.   Uwrażliwienie na wartości jakie niesie wolność i niepodległość oraz krzewienie miłości do ojczyzny tej dużej, jak i małej – lokalnej;

  3.  Doskonalenie umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego;

  4.  Popularyzacja twórczości literackiej, a w szczególności poezji patriotycznej;

  5.  Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich;

  6.  Spotkanie i integracja środowisk twórczych;

  7. Promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w lokalnej prasie. 

   II. Tematem konkursu jest utwór poetycki inspirowany twórczością Rajmunda Bergela,
   a odnoszący się do nowoczesnego patriotyzmu lub wkładu inicjatyw lokalnych w ruch niepodległościowy.
   III. Adresaci konkursu:

   1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych i terytorialnych.

   2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

                       – młodzież do 18 roku życia

                      – dorośli.

          IV. Zasady uczestnictwa:

  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora wierszy dotąd niepublikowanych (zarówno w publikacjach drukowanych, jak i w Internecie) i nie nagradzanych w innych konkursach.

  1. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 2 utwory.

  2. Utwory powinny być napisane na komputerze czcionką o wielkości 12pkt i podpisane godłem oraz podanym rokiem urodzenia uczestnika (godło / rok urodzenia).

  3. Tak przygotowany zestaw utworów należy przesłać w 4 egzemplarzach w zamkniętej kopercie.

  4. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem / rok urodzenia, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail) zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wypełnionym załącznikiem nr 2.

   V. Termin składania prac:

    1. Prace należy składać w terminie do dnia 1 października 2020 r.
     w siedzibie
     Muzeum Niepodległości w Myślenicach
     ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice

     z dopiskiem na kopercie
     „Konkurs im. Rajmunda Bergela”

    2. Prace można przesłać również za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
     W takim wypadku o terminie nadesłania prac
     decyduje data przyjęcia ich w sekretariacie muzeum.

    3. Ponadto prosimy o przesłanie wersji elektronicznej również podpisanej godłem na adres: muzeum.myslenice@gmail.com.

    4. Prace zostaną ocenione przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.

           VI. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

   VII. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu – zgodnie z załączoną klauzulą.

  VIII. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają uczestnicy.

  IX. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz finansowe ufundowane przez Organizatora i ewentualnych sponsorów.
  X. Przewidywana jest nagroda główna w wysokości 1000 zł.

  XI. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie.

  XII. Protokół z posiedzenia Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej MNM:  www.muzeum.myslenice.pl

  XIII. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 697 045 182
  lub pod adresem e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com

   

  Pliki do pobrania:

   1. Regulamin_konkursu_poezji_2020
   2. Karta zgłoszenia
  Skip to content