Przejdź do treści

Książka „Oppidum nostrum Mislimicze.” Miasteczko nasze Myślenice

  Miasteczko nasze Myślenice

  Przedstawiamy książkę o Myślenicach, wydaną przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach, pod tutułem: „Oppidum nostrum Mislimicze. Dokumenty monarsze dla miasta Myślenic z czasów piastowskich i jagiellońskich.”

  Autorami książki są prof. dr hab. Maciej Mikuła i dr hab. Krzysztof Fokt, czyli dwaj pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast redaktorem prowadzącym i jednym z inicjatorów publikacji jest dr Łukasz Malinowski, Dyrektor Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Badacze, na prośbę muzeum, podjęli się trudnego zadania edycji oraz przekładu na język polski osiemnastu dokumentów z okresu od XIII do XVI wieku, które dotyczą bezpośrednio historii Myślenic. Warto podkreślić, że wiele z tych dokumentów zostało po raz pierwszy przełożonych na język polski, dzięki czemu te źródła, dotychczas dostępne wyłącznie dla wąskiej grupy specjalistów, w końcu zostają udostępnione dla szerokiego grona miłośników historii naszego miasta. W zbiorze znajduje się między innymi ten najważniejszy dla nas dokument, z 11 listopada 1342 r., który dotyczy dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego sprzedaży sołectwa myślenickiego dwóm „inwestorom” noszącym wspólne imię Hynko. Wielu czytelników zainteresuje też dokument datowany na lata 1253 – 1258, w którym po raz pierwszy wymieniono nazwę Myślenice. W zbiorze znalazły się też dokumenty odnoszące się do rozwoju przestrzennego miasta, do jego ustroju, cechów, jarmarków, poszukiwań górniczych i obowiązków wojskowych mieszkańców miasta. Istotną częścią publikacji jest również potwierdzenie wójtostwa myślenickiego z 1 listopada 1515 r., dokonane przez króla Zygmunta I Starego.

  „Oppidum nostrum Mislimicze”, to w tłumaczeniu na język polski „Miasteczko nasze Myślenice”. W taki sposób w niektórych dokumentach królowie Polski określali nasze miasto, co podkreślało, że Myślenice są otoczone troską i opieką władcy. Dodajmy jeszcze, że publikacja została dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra, dzięki czemu książka ukazała się na wolnej licencji i można ją otrzymać od muzeum bezpłatnie. Wystarczy się do Nas zgłosić po odbiór.

  Chronologiczny spis dokumentów jakie znajdują się w książce:
  1253–1258. Pierwsza wzmianka o bronie myślenickiej w dokumencie Bolesława V Wstydliwego, dotyczącym rozstrzygnięcia sporu granicznego między wsiami Radziszów (klasztoru tynieckiego) i Kurosęki (grodu krakowskiego), potwierdzonym przez Leszka Czarnego 17 czerwca 1287 r.[dokument 1]
  11 XI 1342. Król Kazimierz III Wielki sprzedaje Hynkowi synowi Wilhelma oraz Hynkowi synowi Pawła sołectwo w Myślenicach za kwotę 130
  grzywien, ustalając prawa i obowiązki sołtysów i mieszkańców Myślenic, nadając jednocześnie wsi prawo magdeburskie. [dokument 2]
  3 III 1454. Statut cechu szewskiego nadany na prośbę mistrzów cechowych przez wójtów myślenickich Tobiasza z Zakliczyna i Grzegorza z Nowego Sącza, w zatwierdzeniu króla Władysława IV z 11 III 1633 r. [dokument 5]
  19 XII 1460. Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadaje Myślenicom prawo organizowania dwóch jarmarków w dniu Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, 2 lutego oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września. [dokument 6]

  17 II 1506. Król Aleksander I Jagiellończyk kasuje zwolnienie z uiszczania połowy ceł udzielone mieszczanom myślenickim przez swego brata Jana I Olbrachta i w to miejsce wprowadza nową regulację, zgodnie z którą myśleniczanie są w pełni zwolnieni z ceł starych. [dokument 9]
  23 V 1506. Król Aleksander I Jagiellończyk poleca urzędnikom zapewnić, by podróżni nie omijali myślenickiej komory celnej. [dokument 10]
  11 IV 1508. Król Zygmunt I Stary zezwala imiennie wskazanym osobom, w tym wójtowi myślenickiemu, Mikołajowi Jordanowi, oraz mieszczaninowi, Janowi Stochli z Myślenic, prowadzić poszukiwania górnicze i wydobywać minerały, a także szczegółowo określa zasady tej działalności. [dokument 12]
  14 II 1510. Król Zygmunt I Stary, na wniosek Mikołaja Jordana z Zakliczyna, potwierdza dokument kasztelana krakowskiego Jana Amora z Tarnowa z 29 XI 1495 r., w którym zrelacjonowane zostały zasady wyboru władz miejskich Myślenic, ustalone w wyroku wydanym przez kasztelana krakowskiego Jakuba z Dębna w sporze między wójtami dziedzicznymi Myślenic Janem i Mikołajem z Zakliczyna a społecznością miejską. [dokument 4]
  22 II 1510. Król Zygmunt I Stary zatwierdza dokument kasztelana krakowskiego Spytka z Jarosławia z dnia 2 IV 1509 r., w którym kasztelan przychylił się do próśb wójta dziedzicznego Mikołaja Jordana wnioskującego o zezwolenie na osadzenie rzemieślników na Stradomiu. [dokument 3]
  5 VI 1510. Zygmunt I Stary zatwierdza dokument Spytka z Jarosławia kasztelana krakowskiego, w którym Myślenice uzyskały prawo do wolnego targu na mięso i inną żywność w dniu wybranym przez wójta myślenickiego, oraz do jarmarków tygodniowych w dniach 3 maja oraz 14 września. [dokument 7]
  1 XI 1515. Król Zygmunt I Stary potwierdza wcześniejsze przywileje wójtów dziedzicznych miasta Myślenic, a także zatwierdza otaksowanie dochodów tegoż wójtostwa. [dokument 16]
  23 VIII 1518. Król Zygmunt I Stary zezwala Mikołajowi Jordanowi z Zakliczyna na zapis i sprzedaż na wyderkaf 300 grzywien czynszu na dobrach wójtostwa myślenickiego na rzecz Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego. [dokument 17]
  14 VI 1524. Król Zygmunt I Stary nadaje mieszczanom i przedmieszczanom myślenickim list żelazny, zapewniając, że na czas ich podróży do siebie i powrotu, na okres od wydania tego listu po najbliższe Boże Narodzenie, nie będą pociągani w jakichkolwiek sprawach, a także nie można wobec nich stosować jakichkolwiek środków przymusu. [dokument 14]
  22 IV 1530. Król Zygmunt I Stary uwalnia mieszczanina myślenickiego Jakuba Kędziora od kary infamii, która została nań nałożona wskutek fałszywego oskarżenia o bicie monety. [dokument 15]
  8 VIII 1538. Zygmunt I Stary zezwala mieszczaninowi myślenickiemu Maciejowi Kanthowi oraz muzykowi i słudze królewskiemu Jerzemu Wilhalmowi na prowadzenie poszukiwań górniczych oraz eksploatację kopalin. [dokument 13]
  14 IV 1539. List króla Zygmunta I do miast i miasteczek w sprawie niewywiązana się przez nich z obowiązku wysłania wozów bojowych na wyprawę wojenną. [dokument 11]
  23 IV 1540. Król Zygmunt I Stary na prośbę prasołów krakowskich zakazuje sprzedaży kupcom myślenickim soli w dużych kawałkach bezpośrednio w Wieliczce. [dokument 8]
  10 XII 1548. Król Zygmunt II August potwierdza prawa i przywileje królewskiego miasta Myślenic, w tym zwolnienia celne, wydane przez swych poprzedników. [dokument 18]
  Skip to content