Przejdź do treści

Promocja książki ,,Księga ławników myślenickich z lat 1700 – 1725”

  Muzeum Niepodległości w Myślenicach zaprasza na promocję książki „Księga ławników myślenickich z lat 1700 – 1725” z udziałem jej autora, dra hab. Macieja Mikuły, która odbędzie się 15 czerwca o godzinie 17.00. Książka została wydana przy wsparciu finansowym muzeum i po „Oppidum nostrum Mislimicze” stanowi naszą drugą publikację źródłoznawczą do historii Myślenic. Tym razem w ręce czytelnika oddana została edycja dokumentów, których oryginały znajdują się w archiwum naszej jednostki. Wierzymy, że wielu dzisiejszych myśleniczan będzie mogło odnaleźć w tej książce wzmianki o swoich przodkach.

  Dr hab. Maciej Mikuła – ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. Obronił rozprawę doktorską „Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce”, opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r.  Habilitacja w 2018 r. na podstawie monografii „Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa”. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

  Kierownik, koordynator lub wykonawca dziewięciu projektów badawczych finansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Sekretarz Redakcji czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Amerykańskiego Towarzystwa Historii Prawa, Komisji Historycznej Śląska oraz Komisji Miast przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Naukowej Wystawy „Faszination Stadt” Muzeum w Magdeburgu. Kierownik projektu „IURA. Źródła Prawa Dawnego”

  Swoje badania prezentował podczas kilkudziesięciu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Cambridge, Edynburg, Frankfurt/Menem, Leeds, Lipsk, Loket, Lwów, Magdeburg, Paryż, Szeged, Tuluza, Wiedeń, Wilno). Wykłady wygłaszał w Bielefeld, Getyndze i Giessen. W semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016 prowadził kurs dla doktorantów Wydzału Prawa w Szegedzie (Węgry) pt. „State, Religion and Law in 19th-20th Century”. W 2017 r. przebywał na sześciomiesięcznym stypendium w Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

  Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Za książkę „Prawo miejskie magdeburskie” otrzymał II nagrodę w konkursie im. S.K. Kuczyńskiego, organizowanym przez Redakcję „Studiów Źródłoznawczych”.

  Skip to content